Safe-Express

SAFEEXPRESS | Contractbepalingen

Onderstaande bepalingen maken deel uit van het “contract” dat wordt afgesloten tussen Klant en BRINK'S. Daarnaast stipuleren de algemene en aanvullende voorwaarden verdere afspraken tussen Klant en BRINK'S.Plaats van ophaling en levering van de waarden (de stoppunten)BRINK'S doet in België, op verzoek van de Klant, de stoppunten aan vermeld in het contract en deze die later toegevoegd werden via de BRINK'S Collect Light Website (www.safe-express.be).De opgehaalde waarden zullen na telling door BRINK'S worden gestort op de bankrekening van de Klant, op de eerste bankwerkdag na de ophaling.De frequenties van de ophalingen worden bepaald in het contract en vervolgens via de website.Extra ophalingen kunnen worden aangevraagd ten laatste om 12 uur op bankwerkdag D-1, en BRINK'S zal haar uiterste best doen om deze extra ophaling uit te voeren.De Klant heeft het recht een ophaling te annuleren in de volgende gevallen: sluiting van een locatie wegens verbouwingswerken, sluitingsperiode of ingeval van overmacht. Voorzienbare sluitingen zullen tenminste voor 12 uur op bankwerkdag D-2 door de Klant via de Safe Express Website van BRINK'S (internetadres: www.safe-express.be) worden medegedeeld. Indien de Klant niet of niet tijdig een reeds geplande Dienst annuleert, dan zullen aan de Klant onverminderd de kosten in rekening worden gebracht als ware de dienst wel uitgevoerd.De Klant heeft het recht locaties bij te voegen of te laten wegvallen, mits mededeling via de BRINK'S Collect Light Website van BRINK'S. Indien de Klant alle locaties laat wegvallen, zal dit worden beschouwd als een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst en zal BRINK'S recht hebben op een schadevergoeding.PrijzenDe standaardprijzen zijn van toepassing tenzij de Klant in aanmerking komt voor een promotionele actie. Indien en zodra de Klant niet meer voldoet aan de voorwaarden van deze promotionele actie, kan BRINK'S van rechtswege de op dat ogenblik geldende standaardprijzen toepassen.Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW.

IndexatieDe prijzen van BRINK'S kunnen op elk moment geïndexeerd worden, wanneer de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen een algemeen schrijven betreffende een prijsverhoging publiceert. De indexatie zal aanvangen op de datum dat gespecificeerd werd door BVBO en zal toegepast worden volgens de toegelaten maatregelen zoals vermeld in het schrijven.De volgende formule zal toegepast worden :P1 = P0 + %BVBO,Met dien verstande dat :P1= nieuwe prijsP0= prijs die van toepassing was de maand voor de nota van BVBO werd gepubliceerd%BVBO = percentage dat door BVBO werd vastgelegd, rekeninghoudend met de eenheidsfactor van 90 %.PrijsaanpassingBRINK'S behoudt zich bovendien het recht voor om haar prijzen aan te passen indien de kosten zouden verhogen door een externe oorzaak. Worden onder meer beschouwd als dergelijke elementen: rechten, belastingen of kosten opgelegd bij overheidsmaatregel, stijging van de sociale zekerheid of van de verzekeringspremies.De KLANT wordt steeds op de hoogte gebracht van de wijziging en heeft het recht om binnen de 14 dagen na kennisname de overeenkomst op te zeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van 3 maanden.Wijziging van dienstenBijkomende diensten uitgevoerd op verzoek van DE KLANT, of waarvan de uitvoering nodig was door een fout van DE KLANT, zullen gefactureerd worden op basis van het tarief dat op dat moment van de uitvoering in voege is bij BRINK'S.BetalingenDe betalingen geschieden via domiciliëring, met gebruik van de SEPA Direct Debit schema.De factuur voor de Diensten zal als pre-notificatie gelden. Wetende dat de Klant geen consument is in de zin van de Wet van 12 april 2010, heeft de Klant geen recht op terugbetaling.De afhaling van de bankrekening van de Klant zal geschieden binnen de 4 bankwerkdagen van bovenvermelde pre-notificatie.De facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum. Betaling door schuldvergelijking is uitgesloten.Iedere betwisting van een factuur dient, op straffe van nietigheid, te geschieden binnen de 15 dagen vanaf factuurdatum.Indien een factuur niet betaald is binnen 8 dagen volgend op een aanmaning per aangetekend schrijven, zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met 10 % met een forfaitaire minimumvergoeding van 50,00 €.Indien een factuur niet wordt betaald binnen de 15 dagen volgend op hogervermelde aanmaning, kan BRINK'S de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke machtiging beëindigen per aangetekend schrijven. Deze beëindiging houdt voor DE KLANT een verplichting in om onmiddellijk alle verschuldigde bedragen te betalen, alsook alle andere sommen die verontschuldigd zouden zijn geweest tot de normale vervaldatum van de overeenkomst.Bovendien zijn er vanaf de overschrijding van de betalingsdatum, nalatigheidinteresten verschuldigd ten belope van 12 % op jaarbasis, voor elke begonnen maand, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling verstuurd dient te worden.Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechterlijke kosten van welke aard dan ook, die BRINK'S, als gevolgd van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.DuurDe uitvoering van de Diensten loopt voor een duurtijd van één (1) jaar. Deze overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd voor bijkomende termijnen van één (1) jaar.DE KLANT of BRINK'S kunnen de overeenkomst opzeggen door ten minste 90 dagen voor de vervaldag van elke jaarlijkse periode hiervoor een aangetekend schrijven te sturen.Vroegtijdige beëindigingElke partij kan, onverminderd eventuele schadeloosstelling, de overeenkomst zonder opzegging noch vergoeding, en zonder rechterlijke tussenkomst, beëindigen, wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke verdere professionele samenwerking tussen BRINK'S en de Klant definitief onmogelijk maken of wanneer één der partij ernstig aan haar verplichtingen tekort komt.Tussen partijen zal o.m. en in het bijzonder als een ernstige tekortkoming vanwege de Klant worden aanzien:- een substantiële of herhaalde schending van de verplichtingen uit deze overeenkomst en deze schending niet herstelt (of niet kan herstellen) binnen 10 werkdagen na een schriftelijke betekening daarvan door BRINK'S aan de Klant waarbij de aard van de schending wordt gepreciseerd;- het niet respecteren van de “aanvullende voorwaarden”.Partijen komen bovendien overeen dat volgende omstandigheden dienen beschouwd te worden als uitzonderlijke omstandigheden: het faillissement of de ontbinding van één partij.KlachtenDe Klant heeft het recht om een klacht betreffende tellingsverschillen in te dienen binnen de 14 dagen na ophalingen.Indien de klacht, na onderzoek door BRINK'S, ongegrond is, zal deze laatste administratieve kosten aanrekenen t.b.v. 25 €/onderzoek.

Laden... Even geduld aub

G4SLogo
Securing Your World

Onbekende fout opgetreden

Bij het uitvoeren van de door u gevraagde bewerking trad een onbekende fout op. Wij raden u aan deze bewerking nogmaals uit te voeren. Indien deze boodschap blijft verschijnen, verzoeken wij u contact op te nemen met onze helpdesk.

G4S