Safe-Express

SAFEEXPRESS | Klant worden


Klant worden bij BRINK'S Collect Light kan in drie eenvoudige stappen. 

 • Aanvraag: U vult uw gegevens in, op de volgende 3 schermen. 
 • Voorstel: Op basis van uw aanvraag krijgt u een gepersonaliseerd voorstel. 
 • Klant worden: U bevestigt het voorstel en de dienstverlening wordt opgestart.

G4SLogo
Securing Your World

Algemene Voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: “G4S” de firma G4S Cash Solutions (Belgium) NV, tevens handelend onder de handelsnaam “G4S Safe Express”. “De Klant” ieder rechtspersoon die met G4S in een contractuele relatie in het kader van de G4S Safe Express diensten staat of komt te staan. “Diensten” het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten. “Website(s)” de volgende websites, die door G4S beheerd worden: www.safe-express.be, www.g4S.be.

1.2.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van G4S in het kader van de G4S Safe Express diensten. De Diensten zijn uitsluitend voorbehouden aan Klanten die als handelaars kunnen worden beschouwd (B2B).

1.3. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

1.4. Algemene Voorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en voorafgaandelijk aan de start van de uitvoering van de Diensten door G4S schriftelijk door G4S is ingestemd.

1.5. De Diensten kunnen enkel uitgevoerd worden op het Belgisch grondgebied

1.6. G4S behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op elk tijdstip te wijzigen en/of aan te vullen, zonder gehouden te zijn deze wijziging en/of aanvulling op enige wijze te motiveren en/of te verantwoorden.

1.7. Door het gebruik van de Website en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

2.2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn op de offerte staat vermeld.

2.3. Na analyse van de aanvraag van de klant en op voorwaarde dat de Klant aan alle eisen voldoet, zal G4S via elektronische weg (per e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres) een orderbevestiging met link doorsturen. Pas nadat de Klant zich daarna expliciet akkoord verklaard met het voorgestelde contract komt de overeenkomst tot stand.

2.4. De Klant en G4S komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van G4S gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een onweerlegbaar vermoeden van bewijs.

2.5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de diensten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

UITVOERING VAN DIENSTEN

3. ONAFHANKELIJKHEID VAN HET PERSONEEL VAN G4S

Het personeel van G4S is niet contractueel verbonden met DE KLANT. Het is voor de personeelsleden van DE KLANT verboden om instructies te geven aan eender welk personeelslid van G4S.

Elke operationele of andere wijziging in de uitvoering van de Diensten dient uitsluitend te worden gericht aan de contactpersoon van DE KLANT binnen G4S.

4. VOERTUIGEN, SAMENSTELLING VAN DE BEMANNING, RITTEN EN BEZOEKTIJDEN

De Diensten wordt uitgevoerd conform de wet van 10 april 1990 en de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2010 in het kader van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Eventuele wijzigingen van deze wetgeving zijn automatisch van toepassing op deze overeenkomst en kunnen aanleiding geven tot een éénzijdige aanpassing van de prijzen en/of uitvoeringsmodaliteiten van de Diensten, door G4S.

Er worden op éénzelfde rit verschillende klanten gecombineerd. G4S behoudt zich het recht voor om de bemanning, ritten en bezoektijden van haar voertuigen te wijzigen, in functie van de transporten die moeten worden uitgevoerd voor andere klanten of omwille van een andere gegronde reden (veiligheid, verkeersdrukte,…) zonder dat de klant zich hiertegen kan verzetten.

5. STOPS

Omwille van de veiligheid en de efficiëntie van de dienstverlening, en tenzij anders bepaald is, verbindt DE KLANT zich ertoe ervoor te zorgen dat stops zo kort en veilig mogelijk gehouden worden. Omwille van veiligheidsredenen zal de uurrooster van de stops variëren.

6. MANIPULATIES EN LIMIETEN

a. De Diensten beperken zich tot het transport en de verwerking van uitsluitend eurobankbiljetten. De Klant staat er voor in dat de aard van de te vervoeren Waarden niet met zich brengt dat G4S onwettig of onrechtmatig handelt door de Waarden in ontvangst te nemen, onder zich te hebben, te vervoeren of af te leveren. G4S is gerechtigd aangifte te doen van door haar geconstateerde strafbare feiten. G4S kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade van welke aard ook van derden of van de Klant ten gevolge van een dergelijke aangifte.

b. De waarden dienen naar behoren te zijn opgeborgen door de Klant in een specifiek daartoe voorziene en door G4S geleverde beveiligde omslag (hierna “keepsafe” genoemd).

c. De contractuele limieten worden als volgt bepaald:

 • i. De limiet per ophaling is vastgelegd op 5.000,-€;
 • ii. Het maximum aantal keepsafes per ophaling is vastgelegd op 3;
 • iii. Het maximum aantal biljetten per keepsafe is vastgelegd op 100;
 • iv. Het maximum aantal biljetten per ophaling is vastgelegd op 200.

d. Bij overschrijding van een of meerdere van bovenvermelde alinea’s heeft G4S het recht en de keuze, zonder hierbij tot enige motivering en/of verantwoording tegenover de Klant gehouden te zijn om:

 • i. De overeenkomst van rechtswege en zonder schadevergoeding en/of enige opzeggingstermijn te verbreken en/of;
 • ii. De tussenkomst van de verzekering ‘alle risico’ te weigeren ingeval van verlies van de waarden en/of;
 • iii. Het tarief eenzijdig aan te passen naar de gangbare tarieven van toepassing op de transporten van waarden die meer dan 5.000€ bedragen en/of;
 • iv. Een forfaitaire vergoeding van minstens € 50, eventueel aangevuld door G4S geleden en bewezen schade.

e. De Klant verbindt zich ertoe het op te halen bedrag alsook alle andere verplichte gegevens zelf op de keepsafe op te schrijven. Daarenboven heeft de Klant de mogelijkheid om vooraf aan te kondigen via de Safe Express Website van G4S. De vooraankondiging dient ten laatste om 10 uur op dag D (dag van de geplande ophaling) plaatsvinden. Bij gebrek aan melding van het totaalbedrag, zal G4S de Diensten uitvoeren. De Klant zal echter in dit geval het door G4S getelde bedrag niet kunnen betwisten, noch zal hij recht hebben op een vergoeding ingeval van verlies, destructie of diefstal van de waarden.

f. Verder verbindt de Klant zich ertoe:

 • i. De Keepsafe(s) klaar te maken voor 10 uur op dag D;
 • ii. Te garanderen dat er altijd iemand aanwezig zal zijn tussen 10 u en 18 u, om de transactie mogelijk te maken.

g. G4S is gerechtigd om bij de ophaling Keepsafes die niet op de voorgeschreven wijze gesloten of verzegeld zijn, of die beschadigd zijn, te weigeren.

h. Een keepsafe geldt als niet op voorgeschreven wijze gesloten of verzegeld dan wel als beschadigd, indien de sluiting of de zegels geopend of verbroken zijn, dan wel, hoewel van verbreking of beschadiging van sluitingen of zegels geen sprake is, het vermoeden gerechtvaardigd is dat de Keepsafe geopend is geweest of dat Waarden ontbreken.

7. TELLING

a. De Telling van de Waarden die is uitgevoerd door G4S is bindend.

b. Ingeval van verschil tussen het getelde bedrag en het door de Klant aangekondigd bedrag op de Keepsafe zullen bovendien de bepalingen van artikel 10 alinea 2 toegepast worden.

c. Indien door G4S vermoedelijke valse biljetten of te zwaar beschadigde biljetten in de Telling worden aangetroffen zal de Klant hierover worden geïnformeerd. De waarde van deze vermoedelijke valse en/of beschadigde biljetten zal niet door G4S aan de Klant worden vergoed, de vermoedelijke valse en/ of beschadigde biljetten zullen conform de geldende wettelijke regelgeving door G4S aan de Nationale Bank van België worden doorgestuurd. De Nationale Bank van België zal de nodige controles uitvoeren:

 • i. Indien de biljetten geen valse biljetten zijn, of de beschadiging minder dan 50 % van het biljet omvat, zal dan de waarde van deze laatste terugbetaald worden aan de Klant,
 • ii. Indien de Nationale Bank van België bevestigt dat de biljetten valse biljetten zijn, of een biljet voor meer dan 50 % beschadigd is, zal er door de Klant geen vergoeding kunnen worden opgeëist.

8. INSPECTIES

De Klant geeft zijn toelating dat G4S veiligheidsinspectie uitvoert op de locaties van de Klant tijdens de duur van de overeenkomst .

9. OVERMACHT

Omstandigheden die buiten redelijke controle liggen van G4S, en andere omstandigheden die niet redelijkerwijze kunnen worden voorzien of vermeden, die plaatsvinden of aan het licht komen na de totstandkoming van de overeenkomst, en die de uitvoering ervan sterk bemoeilijken vanuit technische en/of economisch oogpunt zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht waarvoor G4S nooit aansprakelijk kan worden gesteld en laten G4S toe het contract op te schorten voor de duur dat deze omstandigheden zich voordoen.

De volgende omstandigheden worden onder meer beschouwd als overmacht, zonder dat de hiernavolgende lijst beperkend of limitatief is:

 • Stakingen of sociale onrust binnen de maatschappij, binnen de sector van waardevervoer of op nationaal niveau;
 • Daden van terrorisme;
 • Ernstige informatica, telecommunicatie- of elektronicaproblemen.

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

10. ALGEMEENHEDEN

a. Eventuele wijzigingen aan de polissen die G4S heeft onderschreven zijn onmiddellijk van kracht, zonder enige formaliteiten tussen de partijen. G4S zal DE KLANT echter onmiddellijk in kennis stellen van een eventuele verlaging van de verzekeringsdekking. DE KLANT heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen mits het naleven van een opzegtermijn van 3 maanden vanaf de in kennisstelling van de verlaging van de verzekeringsdekking.

b. Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding, dient de Klant elk schadegeval binnen de 14 dagen via de beveiligde webportal of schriftelijk te melden aan G4S.

c. In geval van een eis tot schadevergoeding, zal DE KLANT volledig en voldoende bewijs leveren om de aansprakelijkheid van G4S aan te tonen, alsook het exacte bedrag van de geleden schade. Indirecte schade ( bijvoorbeeld winstverlies, omzetverlies, verlies van klanten en/of reputatieschade ) wordt nooit vergoed.

11. "ALLE RISICO" POLIS VAN G4S

M.b.t. de vervoerde waarden vangt de aansprakelijkheid van G4S aan zodra haar aangestelde voor ontvangst van de keepsafe heeft getekend (op het strookje of op het ticket) en de keepsafe zich in de neutralisatiekoffer bevindt. Deze aansprakelijkheid neemt een einde zodra de waarden door G4S aan de Nationale Bank worden overhandigd en zodra G4S het bestand met de details van de getelde bedragen aan de financiële instelling van de Klant doorgestuurd heeft.

a. Waarden


De “alle risico” dekking beoogt exclusief het verlies van eurobiljetten.
Volgende zaken kunnen niet worden vervoerd in een neutralisatiekoffer: munten, edelstenen, edele metalen, maaltijdcheques, winnende loterijbiljetten, ordercheques, cheques aan toonder, wedersamenstelbare waarden,...
Een activering van het neutralisatiesysteem zorgt ervoor dat de waarden in de neutralisatiekoffer onbruikbaar worden gemaakt voor normaal gebruik in het monetaire systeem. De uitgever van de waarden (Nationale Bank van België of andere) zal de gedeeltelijke destructie kunnen vaststellen en eventueel de intrinsieke waarde van de onbruikbaar gemaakte waarde aan DE KLANT vergoeden.

b. Dekking

De “alle risico’s” dekking komt tussen voor het vastgestelde verlies, met als maximum de contractuele limieten, waarvan sprake in artikel 6.c. De verantwoordelijkheid van G4S is beperkt tot deze verzekerde bedragen. De “alle risico” polis sluit altijd alle dekking uit voor de schade rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig uit of veroorzaakt door:

 • (a) oorlog, invasie, daad van een buitenlandse vijand, vijandigheden (met of zonder oorlogsverklaring), burgeroorlog rebellie, revolutie, oproer, staatsgreep, confiscatie, nationalisatie, opvordering of vernieling van of schade aan eigendom door of op bevel van een staat of een publieke of lokale overheid;
 • (b) Ioniserende straling van of verontreinig met radioactiviteit van eender welke nucleaire brandstof, nucleair afval of van de verbranding van nucleaire brandstof;
 • (c) Radioactieve, giftige, ontplofbare of andere gevaarlijke of verontreinigende eigenschappen van een nucleaire installatie, reactor of van andere nucleaire samenstelling of component daarvan;
 • (d) Elk wapen of voorwerp dat gebruikt maakt van atoomsplitsing, nucleaire splitsing of enige andere gelijkaardige reactie of radioactieve kracht;
 • (e) Radioactieve, giftige, ontplofbare of andere gevaarlijke of verontreinigende eigenschappen van een radioactieve substantie, behalve indien het een radioactieve isotoop is, andere dan nucleaire brandstof, bereid, vervoerd, opgeslagen of gebruikt voor commerciële, landbouw-, medische, wetenschappelijke of andere gelijkaardige vreedzame doeleinden;
 • (f) Chemische, biologische, biochemische of elektromagnetische wapens die worden gebruikt in het kader van een daad van terrorisme;
 • (g) Daden van terrorisme voor zover niet gedekt door onze verzekering;
 • (h) Vernieling van standbeelden, marmer, glaswerk, snuisterijen, porselein en anderegelijkaardige breekbare voorwerpen, behalve indien veroorzaakt door vuur, bliksem, diefstal of poging tot diefstal.

c. Bewijs en vergoeding

In geval van een eis tot schadevergoeding, zal DE KLANT vergoed worden binnen 90 dagen nadat hij voldoende sluitende bewijselementen en bewijsstukken heeft geleverd. G4S kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de verzekeraar door omstandigheden niet te wijten aan G4S en volledig buiten de wil van G4S laattijdig tot betaling van schadevergoeding overgaat.
Er zal door G4S pas verwijlinteresten (op de wettelijke rentevoet) verschuldigd zijn vanaf het verlopen van deze termijn.

12. POLIS BURGERLIJKE EN CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN G4S

a. Limieten

De burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid van G4S is beperkt tot de volgende bedragen: lichamelijke schade en materiële schade gemengd: 3.750.000,00 € per schadegeval en per verzekeringsjaar.

b. Uitsluiting

G4S zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade, zoals onder meer doch niet beperkend verlies van interest, verlies van winst, verlies van productie-uren verlies van klanten en reputatieschade

13. EXCLUSIVITEIT

De klant garandeert dat de Diensten niet het voorwerp uitmaken van een bestaande overeenkomst tot waardevervoer en/of waardeverwerking met G4S of met een andere dienstverlener op de bewuste ophaallocatie, op datum van inwerkingtreding van de Diensten.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of ander uitingen met betrekking tot de diensten en/of de Website exclusief berusten bij G4S, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden en doet terzake geen aanspraken op deze intellectuele eigendomsrechten

14.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

14.3. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van G4S, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

15. PERSOONSGEGEVENS

15.1. G4S zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement.

15.2. G4S neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

16. DIVERSE BEPALINGEN

16.1. De maatschappelijke zetel van G4S Cash Solutions (Belgium) N.V. is gevestigd in 1020 Brussel, Heizel Esplanade 1 – PB77 met KBO nummer BE 0406.590.643. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan G4S Cash Solutions, Da Vincilaan 5, 1935 Zaventem op voormeld adres of naar het emailadres info@safe-express.be.

16.2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en G4S met betrekking tot de erin opgenomen materie, zonder afbreuk te doen aan de tussen Partijen ondertekende overeenkomst voor Safe Express Diensten dewelke voorrang hebben op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in geval van tegenstrijdigheid of onverzoenbaarheid.

G4S
G4SLogo
Securing Your World

Aanvullende voorwaarden

1. ALGEMENE INSTRUCTIES

 • U kunt maximaal € 5 000 per ophaling meegeven.
 • U mag maximaal 200 bankbiljetten per ophaling meegeven.
 • Enkel eurobiljetten zijn toegelaten.
 • De Safe Express-medewerker komt langs tussen 10u en 18u. Er moet daarom steeds iemand aanwezig zijn in die periode die het geld aan onze agent kan overhandigen binnen enkele ogenblikken na zijn aankomst.

2. LOCATIESPECIFICATIES SAFE EXPRESS

 • De afstand van de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid voor een personenvoertuig tot de ingang van de locatie (buitendeur) moet beperkt blijven tot ongeveer 2 minuten wandelafstand.
 • De transactieplaats bevindt zich op straatniveau, tenzij er een werkende lift of roltrap (naar boven én beneden) aanwezig is. Uitzonderlijk kan de transactie toegestaan worden indien hoogstens 1 etage met trappen moet overbrugd worden (enkel na overleg en goedkeuring van G4S.
 • Eens de agent de locatie betreedt, moet de ophaling binnen de 2 minuten kunnen afgerond worden (ook de afstand van de ingang van de locatie tot de transactieplaats moet bijgevolg beperkt zijn.
 • Bij voorkeur gebeurt de overdracht van de waarden in een af te sluiten ruimte, zodat derden (klanten/ publiek/ bezoekers …) er niet vrij binnen kunnen tijdens de transactie. Bij voorkeur gebeurt de overdracht van de waarden buiten het zicht (rechtstreeks of via raam) van het publiek.

3. DEFINITIES

 • Locatie = winkel, zaak, kantoor, filiaal…
 • Transactieplaats = specifieke plaats, gelegen in de locatie, waar het geld aan G4S wordt overhandigd.
 • Ophaling = 1 stop = 1 bezoek van de Safe Express-medewerker aan de locatie.
 • Transactie = het effectieve overhandigen van de waarden tussen de klant en de waardetransporteur
G4S

Laden... Even geduld aub

G4SLogo
Securing Your World

Onbekende fout opgetreden

Bij het uitvoeren van de door u gevraagde bewerking trad een onbekende fout op. Wij raden u aan deze bewerking nogmaals uit te voeren. Indien deze boodschap blijft verschijnen, verzoeken wij u contact op te nemen met onze helpdesk.

G4S